Warunki

  1. W przypadku reklamacji do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

  2. Reklamację należy składać bezpośrednio u sprzedającego na adres kontaktflomaro@gmail.com lub pisemnie na adres Rynek Główny 28 31-010 Kraków. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedawcę w formie tożsamej, w jakiej reklamacja została złożona .

  3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., Nr 1225) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od wydania rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w par.10 ust.3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą być zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.