Regulamin sklepu internetowego Flomaro.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Flomaro.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.flomaro.pl/ , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Właścielem i administratorem sklepu internetowego oraz przechowywanych i przetwarzanych w jego ramach danych osobowych jest Flomaro Sp. z o.o NIP: 6751646817 z siedzibą w Rynek Główny 28 31-010 Kraków.
 5. Towar– produkty i dania prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Flomaro Sp. z o.o.a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamównienie może być złożone za pośrednictwem sklepu internetowego i realizowane zgodnie z wolą klientą w dowozie lub na miejscu w lokalu przy ul. Krupnicza 14.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://www.flomaro.pl/

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod https://www.flomaro.pl/ prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. Podręcznika].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1.  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego np. smartfon, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Flomaro Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Chodzi przede wszystkim o katalog win które zgodnie z Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) jest dostępny dla osób które ukończyły 18 rok życia. Katalog win ma wyłącznie charakter informacyjny. Klient wyrażający chęć zawarcia transakcji jest uprzednio weryfikowany pod kątem wieku, uprawnień do sprzedaży alkoholu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dopiero po weryfikacji istnieje możliwości złożenia zamówienia telefonicznie bądź mailowo.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Flomaro Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Flomaro Sp z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Flomaro Sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Flomaro Sp. z o.o. ,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.flomaro.pl/, dokonać wyboru interesująch klienta produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez wysłanie maila na adres dostępny w formularzu informacyjnym tj: kontaktflomaro@gmail.com.

4.3. Niezwłocznie po otrzymaniu maila, jeden z naszych specjalistów ds. handlowych skontaktuje się z potencjalnym klientem w celu sfinalizowania transakcji.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, zostanie umożliwiona opcja podglądu cen.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Flomaro Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Jeśli zamówienie, sposób współpracy będzie wymagał omówienia większej liczby szczegółów, zostaną one wyczerpująco poruszone z doradcą ds. handlowych.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej e-mail w której klient zostanie poinformowany, iż zamówienie jest w trakcie realizacji.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. W Przypadku klientów anglojęzycznych, obwiązują ich takie same prawa i zasady jak klientów polskich.

IV. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Krakowa  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Jednak o tej zasady istnieje odstępstwo. Jeśli wartość zamówienia przekroczy 500 zł, istnieje możliwość dowozu na terenie województwa małopolskiego przez jednego z naszych kierowców. W przypadku złożenia zamówienia z innego regionu polski, zamówienie będzie zrealizowane za pośrednictwem jeden z wybranych przez Flomaro Sp. z o.o. firm kurierskich.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się środkiem transportowym będącym własnością Flomaro Sp. z o.o. Pojazd wyposażony jest w odpowiedni sprzęt chłodniczy w celu zapewnienia wymaganych warunków przewozu żywności schłodzonej lub jak wyżej za pośrednictwem firm kurierskich . Sklep Flomaro.pl udostępnia swoim klientom także możliwość odbioru towaru osobiście pod adresem Krupnicza 14 31-123 Kraków. Koszty dostawy wynoszą – przy zamówieniu:

 • Poniżej 100 zł –  10 zł (na terenie Krakowa)
 • Powyżej 100 zł – za darmo (na terenie Krakowa)
 • Wysyłka poza granicę Krakowa wyceniana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz specyfikacji złożonego zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu] oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT. Przy realizacji zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT zawierająca właściwe opodatkowanie.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za towar:

 1. przelewem na numer konta bankowego: 32 1140 2004 0000 3102 7827 1010 mBank S.A.
 2. Opłata gotówką lub kartą w lokalu na ul. Krupnicza 14.

6.3. Sposób rozliczenia płatności. 

 • Co do zasady pierwsza transakcja przeprowadzana jest na zasadzie przedpłaty. W miarę rozwijania się współpracy istnieje możliwość negocjowania terminu płatności. Brak uiszczenia płatności w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie spory wynikające z niedochowania warunków współpracy, rozwiązane są w sposób ugodowy w drodze negocjacji. Jednak w przypadku gdy kontakt z kontrahentem jest utrudniony a ten w jawny sposób unika kontaktu a tym samym realizacji zobowiązań wobec Flomaro Sp. z o.o., firma zastrzega sobie możliwość wyegzekwowania należności na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd obejmujący jurysdykcją siedzibę spółki Flomaro tj. Kraków.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Krupnicza 14 31-123 Kraków podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • produktów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Krupnicza 14 31-123 Kraków.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Flomaro Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontaktflomaro@gmail.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Flomaro Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Firma może odpowiadać jedynie za te uchybienia których biorąc pod uwagę należyte starania nie była w stanie uniknąć.

8.4. Firma Flomaro Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań do odpowiedniego zabezpieczenia wysyłanych towarów(w szczególności chodzi tutaj o towary podatne na stłuczenia). Spółka nie odpowiada za uchybienia, uszkodzenia towaru wynikające z niewłaściwe świadczonej usługi transportowej przez firmę kurierska.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Flomaro Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Flomaro Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Krupnicza 14 31-123 Kraków, mailowo pod adres kontaktflomaro@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Flomaro Sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Flomaro Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Flomaro Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Flomaro Sp. z o.o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.