Coulommiers AOP

Kategorie: ,
Ceny dostępne tylko dla zalogowanych

Mleko: Krowie

Ten ser ce­chu­je się wy­jąt­ko­wo mięk­ką i kre­mo­wą kon­sy­sten­cją i de­li­kat­nym sma­kiem, który wręcz roz­pły­wa się w ustach. Ze wzglę­du na swoją mięk­kość i sub­tel­ność uwa­ża­ny jest za zna­ko­mi­ty ser dla całej ro­dzi­ny, w tym rów­nież dla naj­młod­szych.

Co­ulom­miers jest lekko kwa­sko­wy, co­kol­wiek cierp­ki, odro­bi­nę słod­ki – jak to z orze­cha­mi bywa, a nuta orze­cho­wa jest w tym serze naj­bar­dziej wy­raź­na. Przede wszyst­kim na­le­ży jed­nak pod­kre­ślić, że ma ba­jecz­nie ła­god­ny smak, który przy­pa­da do gustu nawet naj­mniej wpra­wio­nym w se­ro­we smaki oso­bom.