Formy płatności: 

  • Przelew bankowy na konto: 32 1140 2004 0000 3102 7827 1010 mBank S.A.
  • Gotówką bądź kartą w miejscu usytuowania lokalu tj. Krupnicza 14 31-123 Kraków

Ogólne warunki dokonywania płatności. 

Co do zasady pierwsza transakcja przeprowadzana jest na zasadzie przedpłaty. W miarę rozwijania się współpracy istnieje możliwość negocjowania terminu płatności. Brak uiszczenia płatności w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie spory wynikające z niedochowania warunków współpracy, rozwiązane są w sposób ugodowy w drodze negocjacji. Jednak w przypadku gdy kontakt z kontrahentem jest utrudniony a ten w jawny sposób unika kontaktu a tym samym realizacji zobowiązań wobec Flomaro Sp. z o.o., firma zastrzega sobie możliwość wyegzekwowania należności na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd obejmujący jurysdykcją siedzibę spółki Flomaro tj. Kraków.